×

Manteniment amb metadona

Programa encaminat a oferir un servei sanitari, professional i humà a aquelles persones usuàries o ex usuàries de drogues per via parenteral (UDVP).

PMM. La nostra farmàcia participa al programa de substitució de l'heroïna per la metadona, per tal d'aconseguir una deshabituació progressiva del pacient als opiacis i disminuir el risc de contraure o transmetre malalties com el VIH o l'hepatitis.

PIX. Tambén participem en el programa intercanvi de xeringues permetent una eliminació segura d'aquestes.